Ustawienia dostępności
Logo Kwidzyn Moje Miasto Logo Biblioteki
Baner Regulamin
Regulamin
Multicentrum

Regulamin MULTICENTRUM BIBLIOTEKI MIEJSKO – POWIATOWEJ W KWIDZYNIE

I. Przepisy ogólne
 1. Multicentrum jest ośrodkiem edukacyjnym Biblioteki Miejsko – Powiatowej w Kwidzynie, przeznaczonym dla dzieci i młodzieży oraz uwzględniającym potrzeby edukacyjne dorosłych użytkowników.
 2. Z Multicentrum mogą korzystać grupy zorganizowane (szkolne, przedszkolne, świetlicowe i inne), a także grupy tworzone w Multicentrum z osób zgłaszających chęć uczestniczenia w zajęciach (warsztatach, kursach) na określony temat oraz uczestnicy indywidualni.
 3. Zajęcia odbywające się w Multicentrum są bezpłatne.
 4. W Multicentrum obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i używania innych środków odurzających, a także spożywania posiłków w miejscach innych niż przeznaczone do tego celu.
 5. Zabrania się korzystania z Multicentrum osobom pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
 6. Uczestnicy zajęć w Multicentrum powinni zachowywać się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym osobom korzystającym z Multicentrum.
 7. Użytkownicy Multicentrum są zobowiązani wyciszać telefony komórkowe i używać ich tylko w sytuacjach wyjątkowych w sposób nie zakłócający pracy innym użytkownikom.
 8. Multicentrum jest objęte monitoringiem wizyjnym. Zapis z monitoringu jest wykorzystywany i udostępniany tylko w uzasadnionych przypadkach.
 9. W Multicentrum wykonywane są działania mające na celu utrwalenie na nośnikach cyfrowych dokumentacji przebiegu zajęć, takie jak np. fotografowanie uczestników i ich prac.
 10. Multicentrum ma prawo do publikacji na swojej stronie internetowej, a także we wszelkich mediach promocyjnych, fotografii i innych cyfrowych zapisów wybranych prac uczestników zajęć wraz z wizerunkami autorów.
 11. Osoby korzystające z Multicentrum są zobowiązane każdorazowo rejestrować swoją obecność:
  1. grupy zorganizowane rejestrują ich opiekunowie
  2. uczesticy grup warsztatowych tworzonych przez Multicentrum oraz użytkownicy indywidualni rejestrują się indywidualnie
 12. Zapis do Multicentrum, dokonywany na zasadach obowiązujących w Bibliotece Miejsko – Powiatowej w Kwidzynie, jest równoznaczny z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.
II. Zajęcia w Multicentrum – zapisy i rezerwacja terminów
 1. Terminy zajęć dla grup zorganizowanych uzgadniają ich opiekunowie z pracownikami Multicentrum.
 2. Terminy zajęć dla grup zorganizowanych planuje się z wyprzedzeniem przynajmniej tygodniowym.
 3. Terminy zajęć dla grup tworzonych w Multicentrum i użytkowników indywidualnych ustalane są z wyprzedzeniem przez pracowników Multicentrum.
 4. Tematyka zajęć publikowana jest na stronie internetowej Biblioteki oraz na ulotkach, plakatach informacyjnych oraz innych źródłach informacji. Zapisy przyjmują pracownicy Multicentrum.
 5. Korzystanie z internetu w czasie odbywania się zajęć możliwe jest tylko za zgodą pracownika Multicentrum w miarę wolnych stanowisk komputerowych.
 6. Liczba uczestników zajęć zorganizowanych w Multicentrum jest ograniczona. Chęć uczestnictwa w zajęciach wymaga wcześniejszej rezerwacji.
 7. Opiekun grupy zorganizowanej/uczestnik indywidualny zobowiązany jest telefonicznie lub osobiście poinformować pracownika Multicentrum o rezygnacji z zarezerwowanego terminu zajęć.
 8. Opiekunowie/rodzice osób indywidualnie zgłaszających się na zajęcia mogą towarzyszyć uczestnikow w trakcie zajęć.
 9. Opiekun grupy zorganizowanej przekazuje z wyprzedzeniem pracownikowi Multicentrum informacje o grupie, wieku i liczbie uczestników zajęć, podaje swoje nazwisko i telefon kontaktowy.
 10. Opiekunowie/rodzice proszeni są o udzielanie prowadzącemu zajęcia informacji dodatkowych o grupie/dziecku, mających znaczenie dla przebiegu zajęć/spotkań w Multicentrum, np. o jego nadpobudliwości, ograniczeniach wynikających z wad słuchu, wzroku, mowy itp.
 11. Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy grup zobowiązani są zapoznać się z Regulaminem Multicentrum dostępnym na stronie internetowej lub w siedzibie placówki.
 12. W sytuacji nieprzestrzegania Regulaminu oraz w przypadku, gdy użytkownik przeszkadza w zajęciach, pracownicy Multicentrum mają prawo podjąć decyzję o wykluczeniu takiej osoby z zajęć, a także skreśleniu rezerwacji na kolejne zajęcia.
 13. Opiekunowie grup zorganizowanych odpowiadają za narzędzia i materiały udostępnione uczestnikom zajęć i wspomagają pracownika Multicentrum podczas zajęć.
III. Korzystanie z zasobów Multicentrum
 1. Użytkownicy Multicentrum mogą korzystać z komputerów i innego sprzętu tylko w celach informacyjnych i edukacyjnych.
 2. Pracownicy Multicentrum mają prawo do ograniczenia czasu korzystania z komputerów i internetu w przypadku oczekiwania innych osób lub w przypadku stwierdzenia użytkowania niezgodnego z Regulaminem lub zagrażającemu zdrowiu.
 3. Stanowiska komputerowe i inny sprzęt należy użytkować zgodnie z zasadami BHP i tylko w obecności pracownika Multicentrum.
 4. Stanowisko komputerowe przydziela pracownik Multicentrum, po zakończeniu pracy użytkownik pozostawia stanowisko uporządkowane.
 5. Wszelkie usterki należy zgłaszać dyżurującemu pracownikowi Multicentrum.
 6. Zabrania się podejmowania samodzielnych prób usuwania usterek i dokonywania napraw.
 7. Użytkownicy Multicentrum mają prawo do:
  1. bezpłatnego korzystania z zainstalowanych programów
  2. doradztwa merytorycznego i technicznego ze strony pracowników Multicentrum
  3. bezpłatnego użytkowania na miejscu pomocy dydaktycznych, wydawnictw multimedialnych, czasopism, książek itp.
  4. bezpłatnego kopiowania sporządzonych przez siebie podczas zajęć plików na własne płyty CD, DVD, dyski przenośne, pendrive lub przesłania na pocztę elektroniczną – po wcześniejszym zgłoszeniu pracownikowi Multicentrum
  5. korzystania z usług ksero i wydruku, które podlegają opłacie zgodnie z cennikiem obowiązującym w Bibliotece Miejsko – Powiatowej w Kwidzynie (dostępny na stronie internetowej w Multicentrum)
  6. bezpłatnego skanowania dokumentów i kopiowania sporządzonych przez siebie podczas zajęć plików na własne płyty CD, DVD, dyski przenośne, pendrive lub przesłania na pocztę elektroniczną – po wcześniejszym zgłoszeniu pracownikowi Multicentrum.
 8. Użytkownikowi nie wolno:
  1. łamać zabezpieczeń systemu komputerowego
  2. instalować oprogramowania i innych programów oraz dokonywać zmian w konfiguracji systemu operacyjnego zainstalowanego na poszczególnych stanowiskah komputerowych
  3. podłączać bez wiedzy i zgody pracownika Multicentrum własnych urządzeń jak: pendrive, telefon komórkowy, aparat fotograficzny itp.
  4. korzystać bez wiedzy i zgody pracownika Multicentrum z własnych nośników elektronicznych (dyski przenośne, CD, DVD)
  5. otwierać stron, zawierających treści pornograficzne, propagujących przemoc, rasizm itp.
  6. ściągać i zapisywać plików, które łamią prawa autorskie
  7. korzystać ze stron zawierających pirackie oprogramowanie (w tym strony warezowe)
  8. świadomie wprowadzać wirusów komputerowych do komputerów Multicentrum
  9. dokonywać czynności powodujących uszkodzenie komputera
  10. wynosić poza obręb Multicentrum zbiorów, pomocy dydaktycznych, sprzętu itp.
  11. opuszczać Multicentrum bez uprzedniego pozostawienia uporządkowanego stanowiska i oddania pracownikowi wypożyczonych materiałów i sprzętu.
 9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia narzędzi i materiałów wynikające z niewłaściwego korzystania z nich ( w przypadku niepełnoletnich użytkowników, odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/opiekunowie).
 10. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych i sprzętu muzycznego może być emitowany tylko przez dołączone słuchawki.
 11. Zapisane przez użytkowników materiały pozostawione na komputerze będą usuwane.
IV. Przepisy końcowe
 1. Materiały dydaktyczne udostępniane uczestikom podczas zajęć są objęte prawami autorskimi i podlegają ochronie prawnej.
 2. Grupy zorganizowane korzystające z Multicentrum proszone są o przynoszenie obuwia na zmianę.
 3. Regulamin niniejszy, jak i jego zmiany, podaje się do publicznej wiadomości poprzez jego udostępnienie w siedzibie Multicentrum i umieszczenie na stronie internetowej.
 4. Użytkownik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu oraz naruszający na terenie Multicentrum ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego, może być czasowo, w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z Multicentrum. Od takiej decyzji przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.
 5. Skargi i wnioski użytkownicy Multicentrum mogą przekazywać pracownikowi Multicentrum lub Dyrektorowi Biblioteki Miejsko – Powiatowej w Kwidzynie.