Ustawienia dostępności
Logo Kwidzyn Moje Miasto Logo Biblioteki
Baner Kontakt Baner Regulamin
Koncepcja Multicentrum To zapoznawanie dzieci, młodzieży i dorosłych ze światem technologii.
To interaktywne centrum nauki służące wzbogacaniu wiedzy oraz oferujące
szeroki zakres działań i doświadczeń dotyczących wielu tematów,
połączonych z zaawansowanymi i najnowszymi technologiami informatycznymi.
Dowiedz się więcej
Koncepcja Multicentrum To zapoznawanie dzieci, młodzieży i dorosłych ze światem technologii.
To interaktywne centrum nauki służące wzbogacaniu wiedzy oraz oferujące szeroki zakres działań i doświadczeń dotyczących wielu tematów, połączonych z zaawansowanymi i najnowszymi technologiami informatycznymi.
Dowiedz się więcej

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Biblioteka Miejsko - Powiatowa w Kwidzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Multicentrum Biblioteki Miejsko - Powiatowej w Kwidzynie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

  • brak możliwości umieszczania załączników w postaci PDF, DOC,
  • brak możliwości umieszczania materiałów multimedialnych,
  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części opublikowanych zdjęć lub grafik,

Wyłączenia:

  • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu oraz nieaktualne.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 10.02.2022 r.

 

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Koordynatorem ds. dostępności jak również osobą kontaktową jest Piotr Ciecierski, e-mail: promocja1@bibliotekakwidzyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 279-33-50 wew. 9, następnie wew. 3. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej do organu prowadzącego - Burmistrz Miasta Kwidzyna. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ulicy Kościuszki 54 posiada cztery wejścia:

  • główne do segmentu B
  • boczne do segmentu A
  • boczne do segmentu D
  • boczne do poczekalni dworcowej (od strony kładki)

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Do wszystkich wejść prowadzą schody. Do poczekalni dworcowej prowadzi również podjazd dla wózków. Przy wejściu głównym zainstalowana jest platforma dla osób niepełnosprawnych.

Wejścia wyposażone są w standardowe drzwi.

Budynek ma pięć kondygnacji i dwie klatki schodowe.

W holu głównym jest winda z oznakowaniem w alfabecie Braille'a. Przy windzie znajduje się "Kiosk Multimedialny" - przewodnik po bibliotece z dostępem do Internetu.

Na parterze w segmencie A znajduje się tablica informacyjna  z nazwami stanowisk pracy i numerami pokoi.

W holu głównym znajdują się oznaczenia kierunkowe do poszczególnych działów.

W holu głównym znajduje się również Punkt Informacji, w którym pracownik udziela informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń w budynku oraz pomaga w obsłudze platformy dla osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenia znajdujące się w segmencie A, B, C oraz hol główny umożliwiają swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych.

W segmencie A, na pierwszym piętrze znajdują się dwa pokoje gościnne. Do tych pomieszczeń nie ma przystosowanego dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Sekretariat zlokalizowany jest na pierwszym piętrze.

W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz toaleta dla matki z dzieckiem.

W niewielkiej odległości od budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się sześć miejsc K+R (kiss and ride) oraz dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich możliwa jest z wyłączeniem pomieszczeń: Multicentrum, Wagonu Kultury oraz Mouseion.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego. Istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza on-line przy stanowisku komputerowym w Mediatece.